Integritetspolicy

25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, (General Data Protection Regulation – GDPR) i kraft. Vi har i samband med detta sett över hur vi behandlar personuppgifter.

1 INLEDNING OCH SYFTE

Syftet med denna policy är att säkerställa att EB Lagerhus AB hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras. Integritetspolicyn gäller då EB Lagerhus AB tillhandahåller tjänster i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med EB Lagerhus AB, såsom besök på webbplats. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna policy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2 TILLÄMPNING OCH REVIDERING

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.
Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.
VD är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.
Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

3 ORGANISATION OCH ANSVAR

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

4 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR

Begrepp och betydelse
”Personuppgift”
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

”Registrerad”
Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

”Personuppgiftsbehandling”
En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

5 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
• Laglighet
• Ändamålsbegränsning
• Uppgiftsminimering
• Korrekthet
• Lagringsminimering
• Integritet och konfidentialitet

När du besöker/handlar av oss kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer och identifikationsuppgifter.

6 ÄNDAMÅL

EB Lagerhus AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar EB Lagerhus AB dina personuppgifter i syfte att:
• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av service.
• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
• Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende EB Lagerhus ABs och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.
• Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
• Göra kreditbedömning
• Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
• Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering samt
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning relaterat till köp av varor och tjänster.

Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.
Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD. VD ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

7 COOKIES

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

8 KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna policy eller behandlingen av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

EB Lagerhus AB
Gyllings väg 9
572 36 Oskarshamn

9 ÄNDRING AV DENNA POLICY

EB Lagerhus AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på webbsidor.